خانه ورود پیک دانشگاه فرزانگان دیدگاه ها برنامه شاهنامه نامه سرا درباره ماپهرست فرزانگان بر پایه الفبافرستادن کارنامهبخش فرزانگان براى نمايان كردن نخبگان سراسر جهان در گستره فرهنگى ايرانى فراهم شده است. پس از پركردن پرسشهاى فرم ، شما ميتوانيد كارنامه خود را در پيوست به اين سامانه همراه نماييد.

مهر ورزيده كارنامه خويش را كوتاه و گويا فراهم نماييد.

كارنامه نمايان گر شخصيت شما براى دانشجويان و دانش پژوهان در سراسر جهان است. و افزون بر آگاهى هاى شخصى كه لازم خواهيد دانست ، فهرست كارهاى انجام شده ، مانند جستارها ، كتاب ها ، در بخش هنرى ؛ ترانه ها ، نمايشنامه ها ، فيلم ها ، نمايشگاه ها و ديگر موارد با نام برنامه ، تاريخ و مكان پخش و انتشار ياد آورى شود.

در برنامه ديگر دانشگاه ، در تالار ديدار و گفتار امكان اينكه شما بتوانيد در پنجاه دقيقه خود كارها و پيامتان را به دانشجويان از راه برنامه ديدارى نيز وجود خواهد داشت.

دانشجويان بر پايه چنين آگاهى ها در كارنامه به شما ارج خواهند نهاد.