خانه ورود پیک دانشگاه فرزانگان دیدگاه ها برنامه شاهنامه نامه سرا درباره ما

پشتیبانان مالی دانشگاه جهانی کورش بزرگ

دانشگاه جهانی کورش بزرگ با آماج دانش افشانی و گسترش دانش، و با  تکیه بر پشتیبانی مالیِ دوستداران فَرّ و فرهنگ ایرانشهری،  در چارچوب یک سازمان ناسودبر پایه ریزی شد.

نا گفته پیداست که چنین کاروان بزرگ فرهنگی بدون یارمندیهای کارساز فرهنگیاران، هرگز به خان پیروزی نخواهد رسید.

برای پیشبرد برنامه های سرنوشت ساز دانشگاه جهانی کورش بزرگ به این کانونِ توانمند دانش افشان بپیوندید  و با دهشهای مالی خود از راه پی پل یاهر راه دیگر، راهبندهای سخت گذر را از پیش پای کارگزاران بردارید.فرستادن از را PAYPALواریز به حساب دانشگاه

CYRUS THE GREAT INTERNATIONAL OPEN ACADEMY, INC

 

Account Number : 483060081864
 ACH R/T 021000322
 001056

Address : 65 Leighton Ave
Yonkers, NY 10705-3724
USA