خانه ورود پیک دانشگاه فرزانگان دیدگاه ها برنامه شاهنامه نامه سرا درباره ما

شاهنامه دانشگاه

«شاهنامه دانشگاه» يكى از دستاوردهای بسیار ارزشمندِ دانشگاه جهانی کورش بزرگ است که با کوشش شبانه روزی کارگزاران، و با یارمندی شماری از شاهنامه شناسانی که نامهای بزرگ دارند، سامان پذیرفت.

«شاهنامۀ فردوسی» بر سه پایۀ: « پارسی دری» ، «ادبسار ایرانی» و «کارنامۀ نیاکان» سروده شد و همانند خورشیدی جهانتاب در آسمان فرهنگ جهان درخشیدن گرفت.

پیر شهنامه گوی توس در همان سر آغاز سخن ما را زنهار می دهد که:

                تو این را دروغ و فسانه مَــــــــــدان

                                                     به یک سان رَوِشنِ زمانه مَدان

               از آن هـــرچـــه انـــــدَر خورَد با خِرَد

                                                     دگـــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــر رهِ راز، راهــی بَــــرَد

     برای شناخت اینگونه رازوارگیها، باید هر سه پایۀ : « پارسی دری» – «ادبسارایرانی» و «کارنامۀ نیاکان» از روزگار کیومرس [هنگامی که مردمان همراه با دد و دام در یک زیستگاه بسر می بردند] تا به امروز را بر رسید و با شناخت این سه پایه،  به گوهرهای پنهان در گوشماهی سخن دست یافت.

«شاهنامۀ دانشگاه»، یک کانون بسیار سودمند فراروی دانش پژوهان جوان است تا در کندوکاوهای دانشیک خود، آسان تر از همیشه بتوانند زبان پارسی دری و شیوۀ  بکار بردنِ واژگان پهلوی، هنر سخنوری،  و خوانش درست شاهنامه را بیاموزند... سرگذشت نیاکان، فراز و فرود رخدادهای نیک و بد، گسترۀ گیتاشناسی در چرخه های گوناگونِ روزگار،  خویشکاریها و لغزشهای زیانبار نیاکانِ خود  را از نزدیک ببینند و پند بگیرند، با هستی شناسی و جهان بینی نیاکان خود آشنا شوند، شیوه های کشورداری، شهریاری، مردمی سالاری و پاسداری از ارزشهای والای مردمی و همۀ دیگر کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایرانی را بشناسند و خود را به چنین آرایه های دانش افزا بیارایند.

پس از هزار سال که از زندگی پر ارج شاهنامه می گذرد، برای نخستین بار  کارمایه های هفتگانۀ زیر در یکجا فرادست جویندگان دانش، گذاشته می شوند:

 

کارگزاران: