خانه ورود پیک دانشگاه فرزانگان برنامه شاهنامه گاهشمار

شاهنامه گویا

زنده نام اسماعیل قادر پناه گوینده ی خوش سدا و فرزانه ی ایرانی از سال2500کورشی[1340خورشیدی] در سازمانهای گوناگون به گویندگی پرداخت و با سدای دلنشین خود شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ، سروده های مولوی بلخی و چند بُنمایه ی دیگر را زبانی کرد و با پُشت سرگذاشتن یادمانهای بسیار گرانبها از خود، در روز دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه 2553 کوروشی[1393خورشیدی] در سن 73 سالگی در پی بیماری دل و ریه چشم از جهان فرو بست . دانشگاه جهانی کورش بزرگ در گرامیداشت این فرزانه ی ایرانی، و در ارج گذاری به شاهنامه فردوسی ابزارها و کارمایه های دیگری بر سدای خوش او افزود.

1- همراه با سدای دلنواز اسماعیل قادرپناه، بندهای شاهنامه در همان بخش فرادید جویندگان دانش جا گرفتند.

2- در هر بند اگر واژه یی نا آشنا یا کم آشنا باشد، در همان جا چم آن نوشته می شود.

3- در پیوند با هر واژه، یا هر جُستار در هر بند، اگر نیاز به گزارش یا فرانمود و روشنگری باشد، در همان جا فرا دست دانش پژوهان جوان و جویندگان دانش جا داده می شود.

4- هر نگاره یا هر کار هنری دیگر، از مینیاتور گرفته تا نگاره ها و پارچه نوشته های قهوه خانه یی، (تا آنجا که بتوان بدست آورد)، در همان بند فرا دید همگان گذاشته خواهند شد.

5- آوا یا رُخشاره ی هر سخنرانی در پیوند با هر جُستار از شاهنامه، دُرُست در همان بند دیده و شنیده خواهد شد .

6- جای ویژه یی برای نسخه های دستی و چاپی گوناگون شاهنامه ساخته می شود.

7- گیتاشناسی شاهنامه همراه با نخشه ها و زمین نگارها در جاهای بایسته فرادست همگان گذاشته می شوند.

با درود و آفرین به روان و فروهر فردوسی بزرگ و اسماعیل قادر پناه و همه ی دوستداران فَرّ و فرهنگ ایرانشهری