خانه ورود پیک دانشگاه فرزانگان برنامه شاهنامه گاهشمار

گاهشمار ایرانی

در این گاهشمار بجای رویکرد به زایش و میرش تازیان، به بر رسی کارنامه نیاکان خود پرداخته ایم تا پاسخی بیابیم به پرسش اندیشه انگیز انوشه روان ابو منصور عبدالرزاق، پورِ بابک خراسانی، که دانایان ایران را از خراسان و سیستان و جای جای ایرانزمین فراخواند تا کارنامه ی پیشینیان را گرد آورند. گاهشمار ایرانی آینیه یی است در برابر ما تا زشتی ها و زیبایی ها ی خود را در آن بنگریم بر زیبایی ها بیافزاییـــم و از زشتی ها بکاهیم در این گاهشمار بجای نشستن در سوگ تازیان، به جشن ها و شاد روزهای ایرانی پرداخته ایم، بجای دهه ی محرم و پنج تن آل عبا به شناخت رازوارگهای شماره ی ورجاوند هفت در جهان بینی ایرانی پرداخته ایم، بجای شمارش روزهای سوگواری و غم گستری و اندوه پراکنی که بازدارنده ی جوان ایرانی از کار و کوشش و جهش و جنبش، در راستای پیشبرد کشور و بهسازی و نوسازی زندگی است، به شمارش جشن های ماهانه، جشن های سالانه، جشن های آب، جشن های آتش، گاهنبارهای شش گانه و شناخت بیخ و بن فرهنگ جشن ساز ایرانی پرداخته ایم. در جهان بینی ایرانی، آدمی آفریده شد تا دستیار خدا در کار آفرینشِ جهان باشد و با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه ی نیک، زمین را جشنگاهی بسازد برای خود، و برای آب و خاکم و گیاه و جانور...