خانه ورود پیک دانشگاه فرزانگان دیدگاه ها برنامه شاهنامه نامه سرا درباره ما

   Ончи имрӯз  фарҳанги ҷаҳони эронӣ номида мешавад,  натичаи  ҳазорон сол саргузашти бошандагони сарзамини бузург аст, ки аз Хутан то Фаранг густурда ва дар ҷаҳон фарогир аст. Хар бахши гетошиносии ин густараи фарҳангӣ ба танҳои меросдор аст ва мекӯшад то дӯр аз ҳаёҳуҳои диндорон,  сиёсатмадорон ва марзҳои сиёсии кунунӣ, роҳ равшаниро барои фарзандон ва ояндагон дар ростои посдори додаҳое чандин ҳазорсола ниёгон фароҳам намояд. Донишгоҳи ҷаҳонии Кӯруши бузург, ки ба номи яке аз бузургтарин родмардони ин густараи фарҳанг, Куруши Хахоманишӣ мебошад дар ростои ҳамин орзуҳо бунёдгузорӣ шудааст. Ин Донишгоҳ бо ҳамкории фарҳехтгоне, ки фарзанди ҳамин хостагоҳ ҳастанд, барои парвариш ва шукуфои беш аз пеш ин фарҳанги бузург, ки пасомадҳои ҷаҳони худро дар тамаддунҳои дигар низ ба ёдгор гузоштааст, заминаро бигӯнае фароҳам хоҳад сохт, ки каронаҳои он устувор ва аз газанд рӯзгор дӯр бимонанд.

آنچه امروزه فرهنگ جهان ايرانى ناميده ميشود برايند هزاران سال سرگذشت باشندگان سرزمينی بزرگ است كه از خُتن تا فرنگ گسترده و در جهان فراگير است. هر بخش گیتاشناسی اين گستره ی فرهنگى به تنهايى ميراث دار است و می کوشد تا دور از هياهوهاى دينداران و سياستمداران و مرزهاى سياسى کنونی، راه روشنى را برای فرزندان و آيندگان در راستاى پاسداری داده هاى چندين هزار ساله نياكان فراهم نمايد. دانشگاه جهانى كورُش بزرگ كه به نام يكى از بزرگترين رادمردان اين گستره ی فرهنگ، كورش هخامنشى مي باشد در راستاى همين آرزو ها بنياد گذارى شده است. اين دانشگاه با همكارى فرهيختگانى كه فرزند همين خاستگاه هستند، برای پرورش و شكوفایى بيش از پيش اين فرهنگِ بزرگ كه پَسامدهاى جهانى خود را در تمدن هاى ديگر نيز به يادگار گذاشته است، زمينه را بگونه یى فراهم خواهد ساخت که كرانه هاى آن استوار و از گزند روزگار دور بمانند.